Ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι αρμόδιος για την ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών και προτύπων για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και την ορθή μεταφορά των δεδομένων για τη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ο ελεγκτικός ρόλος δεν είναι στις αρμοδιότητές του και αντικειμενικά δεν μπορεί να αναληφθεί και να υιοθετηθεί τέτοιου είδους διαδικασία. Η ευθύνη του λογιστή – φοροτεχνικού είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη από το υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του επαγγέλματος. Ο υπό κατάρτιση κανονισμός για την εφαρμογή του 4557/2018 αναφορικά με το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στα πλαίσια λειτουργίας του λογιστικού επαγγέλματος.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, προτείνει η κατάρτιση του κανονισμού για την εφαρμογή του ν.4557/2018 στους λογιστές – φοροτεχνικούς να ανατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και ο πειθαρχικός έλεγχος και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων να ασκούνται από τον Φορέα μας, ως δημόσια αρχή η οποία θεσμικά εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού.