Στόχος Σεμιναρίου
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ως αρμόδια διοικητική αρχή για το Μητρώο των Εσωτερικών Ελεγκτών, διοργανώνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 86 του ν. 4849/2021 (όπως ισχύει σήμερα) και της αριθμ. 44176 /2023 (ΦΕΚ 3269/17-5-2023, τ. Β΄’) Υπουργικής Απόφασης, ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης εσωτερικού ελέγχου. Το πρόγραμμα διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 60 ώρες.

Σκοπός του προγράµµατος είναι:
• Να παρέχει βασικές και επιστηµονικά τεκµηριωµένες γνώσεις Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής.
• Να βοηθήσει τους συµµετέχοντες να γνωρίσουν και να εφαρµόσουν τα «∆ιεθνή Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing – IPPF)»
• Να προάγει – αναβαθµίσει το επάγγελµα του Εσωτερικού Ελεγκτή.
• Να βοηθήσει τους Δόκιμους Εσωτερικούς Ελεγκτές να αποκτήσουν την ελάχιστη επαγγελματική εκπαίδευση που προβλέπεται στην αριθμ. 44176/2023 (ΦΕΚ 3269/ 17-5-2023 τ.Β’) και να αξιολογηθούν, αποκτώντας σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης εσωτερικού ελεγκτή.

Οι συµµετέχοντες µε το πέρας της εκπαίδευσης θα µπορούν να διενεργούν αξιολογήσεις και εκτιµήσεις κινδύνων, να οριοθετούν και να καταρτίζουν Ετήσια Προγράµµατα Ελέγχου, να σχεδιάζουν και να διενεργούν ελέγχους σε πλήρη συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα. Τέλος οι Δόκιμοι Εσωτερικοί Ελεγκτές κατόπιν επιτυχούς εξέτασης θα μπορούν να αποκτήσουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης εσωτερικού ελεγκτή.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μη έχοντες συμπληρώσει την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία για την εγγραφή τους στο Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών καθώς και σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί για πρώτη φορά με τον Εσωτερικό έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση επιλέξτε εδώ.