Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δεσμεύθηκε ότι θα δει με καλή διάθεση και πάντα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τις προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναφορικά με τις ώρες των οικονομικών μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σχολείο.

Οι εκπρόσωποι των οικονομολόγων ζήτησαν:

  • Την εισαγωγή του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας», ως μαθήματος Γενικής Παιδείας, που οι μαθητές θα διδαχθούν πριν επιλέξουν προσανατολισμό σπουδών στη Γ΄ τάξη, δηλαδή στην Α΄ ή στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.
  • Το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» να ενταχθεί ως διδασκόμενο και ενδοσχολικά εξεταζόμενο για τους μαθητές του Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.

Πάγια θέση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποτελεί η μέγιστη δυνατή ενίσχυση των οικονομικών μαθημάτων και σπουδών στο πρόγραμμα διδασκαλίας, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στους μαθητές και κατανόησης της λειτουργίας της αγοράς.

Επίσης, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έθεσε το μείζον θέμα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι το ισχύον πλαίσιο είναι αποσπασματικό και ασαφές και χρήζει αλλαγών.

Στην κατεύθυνση αυτή, πρότεινε την υιοθέτηση ενός ξεχωριστού νομοθετήματος, που θα ρυθμίζει συνολικά και συστηματικά τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και τις δυνατότητες και υποχρεώσεις των σχετικών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.