Θετικό κρίνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δεδομένου ότι περιλαμβάνει διατάξεις που αποκαθιστούν τις αδικίες του προηγούμενου Νόμου Κατρούγκαλου και λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Όπως είπε, στην ομιλία του, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ιδιαίτερης σημασίας είναι τα εξής:

 • Το νομοσχέδιο προβλέπει νέο σύστημα υπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς, αποσυνδέοντας το από το εισόδημα, καθώς και ευνοϊκότερο καθεστώς για όλους τους επαγγελματίες κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησής τους. Οι προτεινόμενες διατάξεις θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των εσόδων του Δημοσίου συνολικά.
 • Προωθείται η ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων, η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και η ψηφιακή σύνταξη.
 • Προβλέπονται για τους συνταξιούχους που εργάζονται συντάξιμες αποδοχές μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρόνο απασχολούνται αντί του 60% που ίσχυε. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία ώστε οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να εργαστούν να μπορούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, δεδομένων των μεγάλων περικοπών των συντάξεών τους την περίοδο της οικονομικής κρίσης που τους οδήγησε σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και στην μαύρη εργασία.
 • Απαλλάσσει τους ελεύθερους επαγγελματίες που παράλληλα απασχολούνται σε άλλο ελεύθερο επάγγελμα ή ασκούν αγροτικό επάγγελμα από τις διπλές εισφορές.
 • Λύνεται το πρόβλημα του υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης για τις αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιχειρήσεων.
 • Η νέα διοικητική και οργανωτική ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του νέου e-ΕΦΚΑ προς όφελος όλων των ασφαλισμένων.

Παράλληλα, ο κ. Κόλλιας κατέθεσε και έξι προτάσεις για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και βελτίωση του συστήματος:

 1. Παρά τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου, οφείλουμε να τονίσουμε τα τεράστια οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων που παρατηρούνται στα μητρώα ασφαλισμένων, στην ασυμβατότητα εφαρμογών, στην έλλειψη διασύνδεσης των μητρώων μη μισθωτών και μισθωτών ΙΚΑ και στην γραφειοκρατία. Αδυναμία εντοπίζεται και στη διαδικασία υπολογισμού της σύνταξης με καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης, καθώς για να δοθεί τελικά η σύνταξη είναι απαραίτητη η καταμέτρηση, η αποστολή και η επιβεβαίωση από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ασφάλιση, έστω και για λίγες ημέρες στο ΝΑΤ. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων και η μεγάλη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων αναδεικνύουν την ανάγκη εγρήγορσης, ανάληψης πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση ενοποίησης όλων των βάσεων των ασφαλιστικών ταμείων σε μία βάση, με δεδομένα ακριβή χωρίς παραλείψεις και λάθη ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η διαχείρισή τους. Πρωταρχικός στόχος για την επιτυχία του νέου ψηφιακού ΕΦΚΑ πρέπει να είναι η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των μηχανογραφικών συστημάτων των ασφαλιστικών φορέων
 2. Προτείνουμε να προβλεφθεί η εξαίρεση από ασφαλιστικές εισφορές για τους κατόχους αποδείξεων επαγγελματικής δαπάνης ή τίτλους κτήσης μέχρι τις 5.000 ευρώ. Με τη συγκεκριμένη διάταξη πλήττονται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι ή άνεργοι οι οποίοι απασχολούνται περιστασιακά ως αξιολογητές, ελεγκτές των δράσεων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου. Η μεγάλη χρονική διαφορά από την αξιολόγηση έως την πληρωμή τους, ο δύσκολος χειρισμός από τους ενδιάμεσους φορείς (π.χ. ΕΦΕΠΑΕ με 3.500 καταχωρημένους αξιολογητές) του υπολογισμού του μικρού ποσού της αμοιβής τους και της υποβολής της ΑΠΔ στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, θα έχει αρνητικά αποτελέσματα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με εξειδίκευση σε οικονομικά, εργασιακά και άλλα θέματα που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών στην εφαρμογή νέων νομοθετικών αλλαγών. Φοιτητές και άνεργοι οι οποίοι εργάζονται για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες διαβίωσής τους.
 3. Λειτουργία εφαρμογής, σε ειδική πλατφόρμα, για παρακολούθηση των συνολικών εισφορών που έχει καταθέσει ο κάθε εργαζόμενος, με δυνατότητα πρόβλεψης της σύνταξής του.
 4. Τα μέλη των Δ.Σ.  Ανωνύμων Εταιρειών που είναι μέτοχοι με ποσοστό 3% και άνω, πρέπει να ασφαλίζονται αποκλειστικά βάσει της ιδιότητάς τους στην κατ’ ελάχιστον υποχρεωτική (ή ανώτερη αν επιθυμούν) κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων και όχι βάσει των τυχόν παρεπομένων εκ της ιδιότητάς τους ως μισθωτοί, όπως όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι για λόγους συνταγματικής ισονομίας.
 5. Να προβλεφθεί ασφαλιστική εισφορά 185,18 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν κάτω από το Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (7.863 ευρώ).
 6. Να καθορισθούν ευνοϊκότεροι όροι για επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.