Στις 15/2/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο μπορούν να εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώσεις της οικονομικής επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών Α΄ τάξης και ορκωτών ελεγκτών.

Η πλατφόρμα του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της. Είναι διασυνδεδεμένη με τις αντίστοιχες πλατφόρμες της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε), έτσι ώστε να γίνεται άμεσα η διασταύρωση των στοιχείων και οι υποψήφιοι να μην χρειάζεται να προσκομίσουν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη, μέσω της ιστοσελίδας του gov.gr:

ofeiles.gov.gr> Μητρώο Εμπειρογνωμόνων ΕΓΔΙΧ

ή https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kaiphorologia/diakheirise-opheilon/metroo-empeirognomonon-eidikes-grammateiasdiakheirises-idiotikou-khreous-egdikh

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφθούν στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών, μπορούν, από τις 15/2/2021, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

www.keyd.gov.gr-> Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

ή http://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn/

Τα μέλη του εν λόγω Μητρώου θα επιλέγονται από επιχειρήσεις που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, είτε μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, κατ’ εφαρμογή του νέου Νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ηςευκαιρίας.

Η διαδικασία της εξυγίανσης, κατ’ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019, είναι ένα καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφύγουν, έτσι ώστε να αποφύγουν την πτώχευση. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, από 1 Μαρτίου 2021, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, μέσω δικαστικής επικύρωσης συνεχίζοντας έτσι τη δραστηριότητά τους. Η σύνταξη ειδικής οικονομο-τεχνικής μελέτης, η οποία τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική στο στάδιο της εξυγίανσης. Η εν λόγω μελέτη συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από εμπειρογνώμονες, που είναι μέλη του ανωτέρω Μητρώου και συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση εξυγίανσης της επιχείρησης προς το δικαστήριο. Με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές.

Οι εργασίες που υποχρεούται να εκπονεί ο εμπειρογνώμονας (π.χ. διερευνά εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης, διενέργεια ελέγχων κλπ), καθώς και το περιεχόμενο – προδιαγραφές της μελέτης που εκπονεί, θα καθοριστούν αναλυτικά σε ειδική Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί για το σκοπό αυτό, εντός Φεβρουαρίου 2021.

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αποτελεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών στο Υπουργείο Οικονομικών. Με την ΚΥΑ ρυθμίζονται ειδικά θέματα, όπως ο τρόπος εγγραφής στο μητρώο, η διαδικασία επιλογής και ο έλεγχος των μελών, καθώς και η αμοιβή αυτών. Δείτε περισσότερα: http://www.keyd.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/KYA_%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F-%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%A9%CE%9D_10_22021.pdf