Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5075932, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων Ενστάσεων για αιτήσεις που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά έως 08/06/2023.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων.

Για να δείτε τον πίνακα με τα αποτελέσματα επιλέξτε εδώ.