Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ» με κωδικό ΟΠΣ 6001061 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως  29  Μαρτίου 2024.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επόμενη  ημέρα ανάρτησης του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με  email   στο συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης  (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους. Οι ενστάσεις θα τεθούν προς εξέταση, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται Προσωρινός Πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων κατά αύξουσα σειρά. Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.