Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 116558-02-12-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011, τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) που έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Πρόσκληση, καλούνται να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή από την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, ώρα 15:00.

Τα εγγεγραμμένα με παλαιότερες αποφάσεις μέλη, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή αίτησης.

Οι επιλαχόντες της υπ΄ αριθμ. 113018/26-10-2020 Πρόσκλησης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατάχθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 62134/03-06-2021 απόφαση «Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του Π.Δ. 33/2021» σε Συγκεντρωτικό Πίνακα φθίνουσας βαθμολογικής σειράς δύνανται, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να βελτιώσουν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, την βαθμολογία τους.

Μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.