Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ Εσωτερικός Έλεγχος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α` 207/5-11-2021) όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Γ’ Εσωτερικός Ελεγκτής του ν.4965/2022 (ΦΕΚ Α` 162/02.09.2022), ως εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο διενεργεί Εσωτερικό Έλεγχο σε έναν οργανισμό, υιοθετώντας μία συστηματική επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης και εκτελείται βάσει των Διεθνώς αναγνωρισμένων Προτύπων, των οδηγιών του Εσωτερικού Ελέγχου και του Κώδικα Ηθικής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και του νομοθετικού πλαισίου που εκάστοτε εφαρμόζεται. Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ασκείται ελεύθερα μετά την πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) και την εγγραφή του στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών ή το Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών.

Το ΟΕΕ ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων για την χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας του δόκιμου εσωτερικού ελεγκτή ή εσωτερικού ελεγκτή. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ως αρμόδια διοικητική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4849/2021, καταρτίζει και τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή τα προαναφερθέντα μητρώα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 86-90 του Ν. 4849/2021 και μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Αίτηση εγγραφής, που συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

β. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή να έχουν τύχει αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΟΕΕ. Ο αιτών πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για άλλο οικονομικής φύσεως αδίκημα ( έγκλημα.).

δ. Βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ανάρτηση της βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ΕΦΚΑ και βεβαίωση εργοδότη (εσωτερικού ή εξωτερικού).

ε. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαιτείται βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

στ. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαιτείται βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

ζ. Για τους ορκωτούς ελεγκτές, απαιτείται τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

η. Για τους πτυχιούχους και κατόχους της Διεθνούς Πιστοποίησης CIA (Certified Internal Auditor), της Πιστοποίησης ACA (Associate Chartered Accountant), της Διεθνούς Πιστοποίησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), της επαγγελματικής Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής CISA (Certified Information Systems Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου CICA (Certified Internal Controls Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Διαχείρισης Κινδύνων CRMA (Certification in Risk Management Assurance), της Πιστοποίησης QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership), της Πιστοποίησης Ελεγκτών κατά της Απάτης CFE (Certified Fraud Examiner) απαιτείται τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

θ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, ότι εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κατά τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και τη δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας.

ι. Βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται η προϋπηρεσία του ως εσωτερικού ελεγκτή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος.

ια. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο έτη από τον ενδιαφερόμενο ή την αρμόδια διοικητική αρχή.

ιβ. Ως προς τους μη μισθωτούς, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται κάθε δύο έτη από τον ενδιαφερόμενο ή την αρμόδια διοικητική αρχή.

Για τους μη έχοντες την προβλεπόμενη επαγγελματική εμπειρία παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών με χορήγηση Επαγγελματικής Ταυτότητας Δοκίμου Εσωτερικού Ελεγκτή με την προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εσωτερικού ελέγχου, διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ωρών, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή οποιονδήποτε νόμιμο πάροχο σχετικής εκπαίδευσης. Οι Δόκιμοι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναβαθμίζονται σε Εσωτερικούς Ελεγκτές και εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο, με αίτησή τους, εντός τριών (3) μηνών από την προσκόμιση της τεκμηρίωσης της αποκτηθείσας επαγγελματικής εμπειρίας στο επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο των Εσωτερικών Ελεγκτών εφόσον κατά την ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2022 έναρξη ισχύος του Ν. 4965/2022, ισχύουν:

α) να εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές,

β) να είναι κάτοχοι πιστοποίησης της περ. η΄ και

γ) να έχουν τρία (3) έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί.

Σύμφωνα με την υπ ’αριθ. 31945 /2022 (Β’1598) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει καθορισθεί:

  • Ποσό παραβόλου εκατό πενήντα ευρώ (150 €) για την υποβολή της αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματος εσωτερικού ελεγκτή και την εγγραφή στο Μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών &
  • Ποσό παραβόλου εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €) για την υποβολή της αναγγελίας έναρξης του επαγγέλματος δόκιμου εσωτερικού ελεγκτή και την εγγραφή στο Μητρώο των δόκιμων εσωτερικών ελεγκτών.

Η υποβολή της αίτησης θα πραγματοποιείται στα στάδια που περιγράφονται ακολούθως.

Στάδιο 1ο:

Είσοδος στην εφαρμογή (https://esoee.oe-e.gr ) και πιστοποίηση των στοιχείων του χρήστη που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση εγγραφής στα μητρώα με χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) taxisnet. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται για λόγους ασφαλείας.

Στάδιο 2ο:

Επιλογή κατηγορίας μητρώου στο οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο χρήστης ανάλογα με τις προϋποθέσεις. Τα δύο διαθέσιμα μητρώα είναι :

  • Δόκιμων Εσωτερικών Ελεγκτών
  • Εσωτερικών Ελεγκτών

Στάδιο 3ο:

Συμπλήρωση φόρμας αίτησης εγγραφής από το χρήστη με συγκεκριμένα πεδία προς συμπλήρωση, καθώς και (με την) επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για την υποδοχή των αιτήσεων εγγραφής στα μητρώα των εσωτερικών ελεγκτών ορίζεται η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00.