«Η ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου αποτελεί την αρχή για την εφαρμογή ενός πλαισίου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας».

Αυτή ήταν η επί της αρχής τοποθέτηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνου Κόλλια, κατά τη σχετική συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους άρθρα του αναπτυξιακού νόμου, ο κ. Κόλλιας επισήμανε τα εξής:

Άρθρο 2

«Χαιρετίζουμε τη νομοτεχνική βελτίωση, που κατατέθηκε από τον Υπουργό και αναφέρεται στην υποβολή των οικονομικών καταστάσεων του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, όπου απαιτείται, από οικονομολόγο, λογιστή – φοροτεχνικό, κάτοχο επαγγελματικής ταυτότητας Α’ τάξης, όπως επίσης και την συμπλήρωση της Επιτροπής, που διενεργεί τον δειγματοληπτικό έλεγχο, από ένα μέλος που ορίζεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος».

Άρθρο 74

Προτείνεται η θέση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΕΦΚΑ να προΐσταται από οικονομολόγο με κατάρτιση στη Λογιστική. Λόγω της υποχρέωσης του ΕΦΚΑ να καταρτίσει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 τους εκκρεμείς ισολογισμούς των ετών 2017, 2018 και 2019, που προβλέπεται στο άρθρο 67, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των οικονομικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ από πτυχιούχους οικονομικών επιστημών.

Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Το Οικονομικό Επιμελητήριο τοποθετείται θετικά στις νέες διατάξεις για τη λειτουργία του ΓΕΜΗ, καθώς με την θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών και επιπρόσθετα με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και την ηλεκτρονική διασύνδεση με άλλα δημόσια μητρώα, θα συμβάλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 98 

Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, που ήδη υποχρεούνται να αναρτούν και να δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, προτείνεται, κατά τον έλεγχο πληρότητας, να ελέγχεται ότι αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόμου (δηλαδή ότι είναι νόμιμα υπογεγραμμένες από «τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο επαγγελματικής ταυτότητας Α’ τάξης, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων», όπως ορίζει η παράγραφος 1, του άρθρου 147, του Ν. 4548/2018)».

Κι αυτό, γιατί «οι οικονομικές καταστάσεις, που αναρτώνται στο ΓΕΜΗ, ουδέποτε ελέγχθηκαν ότι υπογράφονται από νόμιμα αδειούχο λογιστή, ούτε μας ζητήθηκε να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία του και την κατηγορία της επαγγελματικής ταυτότητας που κατέχει».

Παράγραφος 3, άρθρο 91

Προτείνεται για πράξεις, στοιχεία και δεδομένα, που αιτούνται Δημόσιες υπηρεσίες, να χορηγούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ, ατελώς.

Η πάγια θέση του ΟΕΕ είναι η καταχώρηση των δεδομένων των επιχειρήσεων σε μία μόνο ηλεκτρονική πύλη, από την οποία ο κάθε δημόσιος φορέας θα αντλεί ή θα ελέγχει τα στοιχεία, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του και για τους σκοπούς του.

Άρθρα 169 και 170

«Η επαγγελματική ισοδυναμία, η οποία καταργήθηκε με τον Ν. 4610/2019 και σήμερα το Υπουργείο Παιδείας προτείνει την επαναφορά της, σημειώνουμε ότι είναι μια διαδικασία ή μια μέθοδος για να καλυφθεί το θεσμικό κενό που παρουσιάζεται στις περιπτώσεις αλλοδαπών τίτλων σπουδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και έρχεται σε αντίθεση με το Ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Θεωρούμε θετική την προτεινόμενη διάταξη, που προβλέπει ότι για τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, αρμόδια αρχή να δέχεται τις αιτήσεις και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης είναι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, εφόσον είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Πριν την έκδοση της Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις διαδικασίες των αντισταθμιστικών μέτρων για τα επαγγέλματα, στα οποία αρμόδια Αρχή είναι το ΟΕΕ, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ζητούμε να υπάρξει συνεργασία για την οριστικοποίηση ενός πλαισίου, που θα συμφωνήσουμε από κοινού».