Τρία είναι τα σημεία, στα οποία εστιάζει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στις παρατηρήσεις, που απέστειλε για το σχέδιο νόμου για το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση.

ΣΗΜΕΙΟ 1:

Με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο πρέπει να εκλείψουν:

α) οι χρονοβόρες διαδικασίες και καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα στάδια από την κατάρτιση της επενδυτικής πρότασης μέχρι την ολοκλήρωση και χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.

β) οι ενισχύσεις μη βιώσιμων επενδύσεων χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα.

γ) οι αδυναμίες και παθογένειες του μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

δ) το ασταθές και περίπλοκο φορολογικό περιβάλλον για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.

ΣΗΜΕΙΟ 2:

Σε ό,τι αφορά τη διαβάθμιση των ποσοστών επιχορήγησης, προτείνεται να επιδοτούνται προνομιακά με το ανώτατο δυνατό ποσοστό όσες επενδύσεις:

• Αφορούν σε συγχώνευση παραγωγικών με εμπορικές επιχειρήσεις (ή ακόμη και στην μεταξύ τους σύσταση κοινοπραξίας) και στην περίπτωση αυτή να επιδοτείται και η εμπορική δραστηριότητα (χονδρική και λιανική) και συγκεκριμένα οι δαπάνες, που αφορούν σε επέκταση – διαφοροποίηση – ενίσχυση εμπορικών δικτύων.

• Ιδρύουν και αναπτύσσουν τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή να επιδοτείται πλήρως και το κόστος απασχόλησης επιστημόνων για δύο έτη εκτός από τον εξοπλισμό.

• Συνιστούν καινοτομία (πατέντα). Στην περίπτωση αυτή να επιδοτείται και η εμπορική δραστηριότητα που συνοδεύει την καινοτομία, ώστε να επιβοηθηθεί η εμπορική τους διείσδυση.

• Διενεργούν με άλλες ομοειδείς με αυτές επιχειρήσεις, είτε κοινές προμήθειες α’ υλών, είτε κοινές παραγωγές, είτε κοινή εμπορία συμπληρωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Να επιδοτείται ακόμη και η χαλαρή μορφή διασύνδεσης (κοινοπραξία).

• Διενεργούν φασόν για λογαριασμό ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων οι οποίες έχουν διαπιστωμένη τεχνολογική πρωτοπορία και καινοτομία. Στην περίπτωση αυτή να επιδοτείται και η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού παραγωγής για τουλάχιστον μια διετία, ώστε να είναι δυνατή με ασφάλεια η εισαγωγή τεχνογνωσίας.

ΣΗΜΕΙΟ 3:

Σε συνεργασία με το Υπουργείο, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η προώθηση πλαισίου πιστοποίησης προσόντων των οικονομολόγων μελετητών του αναπτυξιακού νόμου, στην κατεύθυνση μιας αξιόπιστης, διαφανούς και αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Το ΟΕΕ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση επ’ αυτού.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο με τις θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.