Δύο προσθήκες προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος να περιληφθούν στο σχέδιο διατάξεων για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), που είχε αναρτηθεί σε διαβούλευση στην Ανοικτή Διακυβέρνηση. Με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη, και τον υφυπουργό, Νίκο Παπαθανάση, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, τοποθετείται θετικά για τα νομοσχέδιο, καθώς με την θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών αντιμετωπίζονται προβλήματα λειτουργικά και επιπρόσθετα με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών και την ηλεκτρονική διασύνδεση με άλλα δημόσια μητρώα θα συμβάλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Επισημαίνει ότι η πάγια θέση του ΟΕΕ είναι η καταχώρηση των δεδομένων των επιχειρήσεων σε μία μόνο ηλεκτρονική πύλη από την οποία ο κάθε δημόσιος φορέας θα αντλεί ή θα ελέγχει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του και για τους σκοπούς του.

Ταυτόχρονα, προτείνει να προβλεφθούν τα συγκεκριμένα εδάφια:

  1. Στο άρθρο 12, «Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες»:

«οι ατομικές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και όλοι οι λοιποί υπόχρεοι καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που δεν υποχρεούται στην εφαρμογή του Ν. 4308/2014 για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και τη δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ, να υποχρεούνται να καταχωρούν κατ’ έτος το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτών και το μέσο όρο απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία προκύπτουν από το Έντυπο Ε3 του TAXISnet το οποίο επίσης υποχρεούνται να αναρτούν στο ΓΕΜΗ χωρίς να υπόκειται σε δημοσιότητα. Για την πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων θα ελέγχεται η νομιμότητα του λογιστή – φοροτεχνικού που υπογράφει το Ε3».

  1. Στο άρθρο 13 «Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες»:

«για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, που ήδη υποχρεούνται να αναρτούν και να δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις κατά τον έλεγχο πληρότητας να ελέγχεται ότι αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόμου (δηλαδή ότι είναι νόμιμα υπογεγραμμένες από «τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδείας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων», όπως ορίζει η παράγραφος 1, του άρθρου 147, του ν. 4548/2018)».

Επιπλέον, στην παράγραφο 3 του άρθρου 7, «Διαλειτουργικότητα ΓΕΜΗ», προτείνεται για πράξεις, στοιχεία και δεδομένα, που αιτούνται Δημόσιες υπηρεσίες, να χορηγούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ, ατελώς.

Για το σκοπό της διευκόλυνσης του ελέγχου από την εφαρμογή του ΓΕΜΗ, η Υπηρεσία του ΟΕΕ θα διαθέσει, στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ, αρχείο με τα στοιχεία των πιστοποιημένων από το ΟΕΕ λογιστών – φοροτεχνικών και συγκεκριμένα (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και αριθμό της επαγγελματικής ταυτότητας και τάξη), έτσι ώστε, με την πληκτρολόγηση του ΑΦΜ ή του αριθμού επαγγελματικής ταυτότητας, σε σχετικό πεδίο της εφαρμογής του ΓΕΜΗ (που θα πρέπει να δημιουργηθεί), να ελέγχεται εύκολα αν ο υπογράφων τις οικονομικές καταστάσεις είναι νόμιμος λογιστής – φοροτεχνικός πιστοποιημένος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

«Όπως έχουμε επισημάνει στο παρελθόν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, η κατάρτιση και η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης είναι έργο των νόμιμων λογιστών – φοροτεχνικών.

Οι οικονομικές καταστάσεις που αναρτώνται στο ΓΕΜΗ ουδέποτε ελέγχθηκαν ότι υπογράφονται από νόμιμα αδειούχο λογιστή, ούτε μας ζητήθηκε να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία του και την κατηγορία της επαγγελματικής ταυτότητας που κατέχει».

Ένα θέμα που έχει προκύψει είναι σχετικά με την υπ’ αρ. 2682/3-6-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος στην οποία αναφέρεται ότι τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, συμπληρώνοντας υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικά η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός του Νοεμβρίου 2019.

«Τα συγκεκριμένα υποδείγματα θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πρόσθετα στοιχεία των επιχειρήσεων που αναρτώνται στο ΓΕΜΗ, ώστε η Τράπεζα της Ελλάδας μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και των βάσεων δεδομένων του ΓΕΜΗ και της ΑΑΔΕ να αντλεί τα οικονομικά στοιχεία που προβλέπονται από τον Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», καταλήγει ο κ. Κόλλιας.