Τρία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε όλο το Δημόσιο Τομέα, που καθιερώνει το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εσωτερικών:

H αύξηση της αποδοτικότητας, η μείωση της σπατάλης, και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αυτό ανέφερε ο Προέδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στην τοποθέτησή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, «ο εσωτερικός έλεγχος παγκοσμίως παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική συμβουλευτική δραστηριότητα, βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και στην βελτίωση της διακυβέρνησης των οργανισμών για να επιτύχουν τους στόχους τους στην μέγιστη απόδοση και το μέγιστο αποτέλεσμα. Αποτελεί αναμφίβολα αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου μοντέλου της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την πρόληψη φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Προβλήματα στην εφαρμογή του εντοπίζονται και οφείλονται στην πολυπλοκότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του δημόσιου τομέα, στη γραφειοκρατία και στην πολυνομία, που προκαλεί σύγχυση».

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ στάθηκε και στην προσέλκυση ικανού προσωπικού, που να μπορεί να διενεργεί τους ελέγχους, χαρακτηρίζοντας μείζονος σημασίας την κατάλληλη στελέχωση με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό.

Επί συγκεκριμένων άρθρων, είπε τα εξής:

Στην παρ. 8 του άρθρου 9 προβλέπεται η στελέχωση για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας της παρ. 2 του άρθρου 26 η στελέχωση από διοικητικούς υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ.

«Προτείνουμε τον διαχωρισμό των εσωτερικών ελεγκτών και των συμβούλων ακεραιότητας ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου σε ΠΕ Οικονομικού και μη.

Ειδικά για το οικονομικό αντικείμενο ελέγχου αποκλειστικά να συμμετέχουν μόνο πτυχιούχοι οικονομικών σχολών».

  • Στην παρ. 10 του άρθρου 9 προβλέπεται ότι το ΕΚΔΔΑ οργανώνει ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος πιστεύει στην συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, προκειμένου οι οικονομολόγοι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, ώστε να αποκτήσουν σχετική επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και να πιστοποιηθούν σ’ ένα επαγγελματικό χώρο, που αναπτύσσεται ραγδαία στη χώρα μας. Το ΟΕΕ άλλωστε μόλις ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

  •  Πολύ σημαντική πιστεύουμε ότι είναι η καινοτομία που εισάγει ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση. Η λήψη μέτρων για την προαγωγή της ακεραιότητας και των ηθικών αξιών είναι η βάση για κάθε υγιή οργανισμό και κρίσιμη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του.
  •  Τέλος, σημαντική θεωρούμε και τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 47, καθώς δίνεται η δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως είναι και το ΟΕΕ, που λύνει προβλήματα στελέχωσης των Φορέων εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.