Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 28854/17-03-2022 Απόφαση «Προσδιορισμός Φορέων Υλοποίησης της Δράσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Acceleration of Smart Manufacturing– Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης” στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: 689346ΜΤΛΡ-1Ξ2) είναι από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, φορέας υλοποίησης  της Δράσης με τίτλο «Έξυπνη Μεταποίηση – Acceleration of Smart Manufacturing» με ID: 16721 στο πλαίσιο του Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5155018, 3 Κωδικός Έργου 2022ΤΑ01900005) στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («ΕΣΑΑ») «Ελλάδα 2.0».

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.92540/27-9-2022 (ΑΔΑ: 60ΕΧ46ΜΤΛΡ-ΘΙΡ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη εγκρίθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Για να δείτε την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον άξονα 3.4 «Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Ανθεκτικότητας Κυρίων Κλάδων Οικονομίας» με τίτλο «Έξυπνη Μεταποίηση» επιλέξτε εδώ.