ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Β’ ΤΑΞΗΣ

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α` 78).
Οι  παραπάνω πτυχιούχοι (εκτός των τμημάτων Τ.Ε.Ι. Λογιστικής) λόγω της ιδιαιτερότητας των προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να προσκομίζουν  την αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων, από την οποία θα προκύπτει  η οικονομική κατεύθυνση των σπουδών τους. Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι  των Τ.Ε.Ι.,  επιπλέον είναι απαραίτητο, να μας γνωρίζουν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας και να προσκομίζουν βεβαίωση όπου  θα αναφέρεται το αντικείμενο εργασίας τους κατά την πρακτική άσκησή τους.

Απαιτούμενα Έγγραφα για Β’ Τάξη

  1. Αναγγελία Έναρξης Επαγγέλματος (Πατήστε εδώ).

Αποτελεί έγγραφο που παρέχεται από το Επιμελητήριο. Ο/Η αιτών/ούσα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία ταυτότητας, επαγγελματικά στοιχεία και στοιχεία σπουδών.

  1. Τίτλος Σπουδών

Ο τίτλος σπουδών αναφέρεται στο βασικό πτυχίο οικονομικών του αιτούντος, του οποίου αντίγραφο πρέπει να προσκομίζεται μαζί με την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος. Εάν αυτό το πτυχίο δεν έχει εκδοθεί από ελληνικό Πανεπιστήμιο, απαιτείται η κατάθεση εγγράφου που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) και το οποίο δηλώνει την ισοτιμία του πτυχίου με αντίστοιχο πτυχίο από ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Άλλοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο, άλλες μεταπτυχιακές σπουδές, σεμιναριακή εκπαίδευση κτλ.) πρέπει να προσκομίζονται σε αντίγραφα, εφόσον αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση.

  1. Για μη κατόχους πτυχίου:

Οι μη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης, στο οποίο θα φαίνονται τα ένσημα και ο κωδικός ειδικότητας για τα απαιτούμενα έτη προϋπηρεσίας.

4. Πρόσφατη Φωτογραφία

Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι ο Α.Φ.Μ. (για τις προδιαγραφές της φωτογραφίας πατήστε εδώ) σε ψηφιακή μορφή, CD ή e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: oeephoto@oe-e.gr

5. Καταβολή Δικαιωμάτων

Η καταβολή δικαιωμάτων για τους λογιστές φοροτεχνικούς είναι €35.