ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Α ΤΑΞΗΣ

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης.

Επίσης:

1. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ` τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ` τάξης και την παρακολούθηση των προβλεπομένων επιμορφωτικών σεμιναρίων, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης.

2. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης μετά από τη συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β` τάξης και την παρακολούθηση των προβλεπομένων επιμορφωτικών σεμιναρίων.

3. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ` τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β` τάξης και την παρακολούθηση των προβλεπομένων επιμορφωτικών σεμιναρίων δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης.

4. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β` τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης μετά από τη συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β` τάξης και την παρακολούθηση των προβλεπομένων επιμορφωτικών σεμιναρίων.

5. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Α` τάξης συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με τον Ν 2515/1997 όπως ισχύει σήμερα η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού (ΛΦ) ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.

Λόγω των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού το 2013 (Ν 4152/2013) με την κατάργηση των τάξεων Γ’ και Δ’, τα επιμορφωτικά σεμινάρια αφορούν μόνο στην απόκτηση της Α’ τάξης (δεδομένου ότι υπάρχουν οι τάξεις Β’ και Α’).

Οι παραπάνω δικαιούχοι λογιστές φοροτεχνικοί που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση αναβάθμισης (Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Αιτήσεις/Εκπαιδεύσεις -> Αναβάθμιση -> Αίτηση Αναβάθμισης).

Τα στοιχεία σχετικά με την προϋπηρεσία τους ελέγχονται:

  • για τους μεν ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω της διασύνδεσης με το ΤΑΧΙSΝΕΤ διαπιστώνεται όλη η δραστηριότητα τους (έναρξη, διακοπή, μεταβολή)
  • για τους δε μισθωτούς, λόγω προβλήματος στην διασύνδεση με το ΙΚΑ, με την ανάρτηση του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης κατά την υποβολή της αίτησης σε ειδικά πεδία το οποίο είναι υποχρεωτικό όταν δηλώνεται η επαγγελματική κατηγορία του μισθωτού. Σε άλλο πεδίο θα αναρτώνται συμπληρωματικά έγγραφα όπως μεταπτυχιακός τίτλος και βεβαίωση η οποία θα αποδεικνύει την προϋπηρεσία τους ως Λογιστές – Φοροτεχνικοί.

Σήμερα με την θεσμοθέτηση των δύο τάξεων λογιστή φοροτεχνικού Α και Β και λόγω του μεγάλου αριθμού των λογιστών φοροτεχνικών υιοθετήσαμε την εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση. Η αξιολόγηση αποβλέπει στην διαπίστωση της επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας των λογιστών, η οποία κρίνεται αναγκαία για την απόκτηση της Α’ τάξης.

Ο λογιστής φοροτεχνικός αξιολογείται με τεστ δεξιοτήτων στις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 30
Αναλυτική Λογιστική – Κοστολόγηση 15
Στοιχεία Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10
Διαδικασίες Τέλους Χρήσης 20
Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα 20
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΛΦ 5

Ως ποσοστό επιτυχίας για την απόκτηση της Α’ Τάξης έχει ορισθεί το 50%. Δηλαδή κάθε εκπαιδευόμενος για να λάβει την Α’ Τάξη Λογιστή Φοροτεχνικού θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε 50 τουλάχιστον από τις 100 του συνόλου των ερωτήσεων. Μετά την διεξαγωγή του τεστ της Αναβάθμισης, οι εκπαιδευόμενοι που έχουν επιτύχει θα ενημερώνονται με email για την έκδοση της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για την ολοκλήρωση του τεστ αναβάθμισης το χρονικό διάστημα που έχετε στη διάθεσή σας είναι έξι μήνες από την έγκριση της συμμετοχής σας (ημερομηνία αποστολής του e-mail ενημέρωσής σας). Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του τεστ αναβάθμισης στο παραπάνω χρονικό διάστημα υποχρεούστε στην υποβολή νέας αίτησης αναβάθμισης.

Αναλυτικά τα βήματα για την διαδικασία της αναβάθμισης θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (πατήστε εδώ).